Available courses

REAL DECRETO 178/2021, POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1027/2007

REAL DECRETO 178/2021, POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1027/2007

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sustituyó el anterior reglamento, en vigor desde la publicación del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, debido a la necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como a la experiencia de su aplicación práctica durante los últimos años.


 CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

EL RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el seu certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer de 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.

 • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura.
 • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats d'efecte hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
 • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ú de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin una major pressió de funcionament.
 • Avantatges i inconvenients, especialment en relació amb l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.


GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

Un manipulador de gasos Fluorats és un professional acreditat per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats. Pot exercir les activitats d'instal·lació, manteniment, control de fuites, recuperació de refrigerant, càrrega de refrigerant i revisió d'equips d'aire condicionat.

Així mateix, coneix els efectes de l'ús de l'refrigerant en el medi ambient i la normativa vigent a l'respecte.

Disposa d'el certificat expedit per indústria de manipulador de gasos fluorats, imprescindible per poder comprar bombones de gas fluorat en el seu distribuïdor habitual. Els cursos de Manipulador de Gasos Fluorats van destinat a tots aquells professionals interessats a obtenir l'acreditació que exigeix ​​el Ministeri d'Indústria en el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer.
Declaración Responsable (DR) boletines ITE , acceso gratuito , dese de alta solamente.

Declaración Responsable (DR) boletines ITE , acceso gratuito , dese de alta solamente.


ACCESO GRATUITO (CREAR NUEVA CUENTA Y ACCEDA)

REGISTRO DE LAS INSTALACIONES

En el caso de que la instalación tenga una potencia:

 • igual o superior a 20 kW en calor,
 • superior a 12 kW en frío,
 • sea de energía solar

el titular o su representante legal debe efectuar el trámite de declaración responsable de la instalación con el fin de inscribirla en el RITSIC

Antes de la puesta en servicio de una ampliación de una instalación, o de una reforma que le afecte sustancialmente, la empresa instaladora-mantenedora debe entregar al titular un certificado que acredite que la instalación reúne las condiciones técnicas requeridas por el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

VIDEOS GRATUITOS DE COMO GESTIONAR EN GENCAT


2021 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

2021 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

El carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) és el document pel qual l'autoritat competete (anteriorment el Ministeri d'indústria i avui els departaments d'indústria de les different comunitats autònomes) reconeix la persona que posseeix la capacitat tècnica per dur a terme les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis. Per tant, és obligatori si es vol crear una empresa que treballi com a instal·lador i / o mantenidor de calefacció, climatització, ventilació i energia solar tèrmica, així com per a la realització de determinades tasques d'instal·lació i manteniment en instal·lacions tèrmiques en els edificis.REGLAMENT DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

REGLAMENT DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

Aquest nou RSIF 2019 sorgeix de la necessitat d'adaptar la normativa espanyola en matèria de seguretat en instal·lacions frigorífiques a l'actual marc normatiu europeu, intentant homogeneïtzar amb la Norma EN 378, així com per poder ajustar-la a les cada vegada més estrictes exigències mediambientals i d'eficiència energètica. Juntament amb el reglament F-Gas, aprovat a l'abril de 2014, el nou RSIF 2019 marca el clar propòsit de les administracions espanyola i europea de fomentar alternatives als actuals gasos fluorats i, per tant, poder minimitzar l'impacte mediambiental.


Reglament d'instal·lador d'aigua

Reglament d'instal·lador d'aigua

PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ DEL CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA
OBJECTIUS
Adquirir els coneixement bàsics de la normativa vigent en matèria d’instal∙lacions interiors de subministrament d’aigua en edificis per tal de poder acreditar la professionalitat a l’hora de legalitzar instal∙lacions, mitjançant el butlletí d’aigua.
DURADA
60 hores (57 hores de curs + 3 hores prova teòrica+pràctica)
PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ


Reglament d'instal·lador gas categoría A

Reglament d'instal·lador gas categoría A

Operacions que poden realitzar els instal·ladors habilitats de gas d'aquesta categoria.

- En instal·lacions de gas: Muntatge, modificació o ampliació, revisió, manteniment i reparació de:

 • Instal·lacions receptores de combustibles gasosos, incloses les estacions de regulació i les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació. S'exceptuen les soldadures de les canonades de polietilè, que hauran de ser realitzades per soldadors de canonades de polietilè per a gas.
 • Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.
 • Instal·lacions d'envasos de GLP per a ell.
 • Instal·lació de gas en estacions de servei per a vehicles a gas.
 • Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
 • Verificació, realitzant els assajos i proves reglamentàries, de les instal·lacions executades, subscrivint els certificats establerts a la normativa vigent.
 • Posada en servei de les instal·lacions receptores que no precisin contracte de subministrament domiciliari.
 • Inspecció d'instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució, d'acord amb les condicions establertes en l'epígraf 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07.
 • Revisions d'aquelles instal·lacions on ho estableixin les corresponents ITC.


11012021 Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria B

11012021 Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria B

Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió, tant comuns com individuals i qualssevol que siguin la potència de disseny, situació i família de gas, amb exclusió de les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació.

 • Instal·lacions d'envasos de gasos liquats de petroli per a subministrament d'instal·lacions receptores.
 • Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
 • Connexió i muntatge d'aparells de gas.

Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no conduïts (aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil fins 24,4 kW inclusivament, que estiguin adaptats a el tipus de gas subministrat, amb l'excepció de les vitroceràmiques a gas de focs coberts.


Complementación de boletines térmicas

Complementación de boletines térmicas

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

 • Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o mantenedor de instalaciones térmicas en los edificios en régimen de establecimiento.
 • Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o mantenedor de instalaciones térmicas en los edificios por empresas establecidas en un Estado miembro en régimen de libre prestaciónCurso de recuperación de calor Aerotermia

Curso de recuperación de calor Aerotermia

100 % ONLINE TUTORIZADA 24/365

La aerotermia se está abriendo paso cada vez más en los sistemas de climatización al ser una tecnología limpia. En ella, además, se emplean bombas de calor de última generación que permiten disponer de refrigeración en verano, calefacción durante el invierno y agua caliente todos los días.

Conocer en qué consiste con detalle y cómo funciona esta tecnología es uno de los principales objetivos de  ‘La Aerotermia, presente y futuro de la climatización’

Se denomina energía aerotérmica a la energía térmica que una bomba de calor extrae del aire ambiente. Se considera legalmente energía de fuente renovable conforme a la directiva 2009/28/CE de la Unión Europea, en vigor, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.1​ Sin embargo, un estudios​ del Instituto Vasco de Competitividad afirma en la nota 59 de la página 36: «La aerotermia no se considera renovable al no alcanzar el COP (coefficient of performance, rendimiento) mínimo (4,5) salvo en condiciones de laboratorio». Esto se debe a que según el segundo principio de la termodinámica, es imposible extraer calor desde un cuerpo más frío a otro a mayor temperatura sin gastar energía.
Curso de Técnico en reparaciones frigoríficas y climatización

Curso de Técnico en reparaciones frigoríficas y climatización

100 % ONLINE TUTORIZADA 24/365

¿Quieres trabajar en el mantenimiento y control como frigorista, o para equipos de climatización y ventilación?  ¡Realiza el curso de Técnico en reparaciones  frigoríficas y climatización desde donde quieras y en el horario que tú elijas!

El curso de Técnico de reparaciones  frigoríficas y climatización se imparte en la modalidad online con tutor/profesor.

La metodología on-line se centra en dos puntos fundamentales:
1.- La adaptación de la formación a las nuevas tecnologías, a través de un campus virtual, facilitando el acceso al alumno
2.- El seguimiento continuo de tu aprendizaje por parte de tu tutor, con el objetivo de conseguir la mejor eficacia formativa y una atención personalizada.

Durante la realización del curso online, NUNCA estarás solo. Hasta que finalices tu formación, siempre que lo solicites, tendrás en todo momento un tutor y a tu preparador: te guiarán durante todo proceso formativo, harán seguimiento de tus progresos, reforzaran tu formación con materiales complementarios, evaluarán tus avances… Resolverán todas tus dudas en un plazo máximo de 24h laborables.


Curso de ACS instalaciones centralizadas

Curso de ACS instalaciones centralizadas

100 % ONLINE TUTORIZADA 24/365

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar a l'participant tots els coneixements necessaris per dissenyar i dimensionar un
sistema de producció d'ACS, repassant a més la Reglamentació actual, i repassant el disseny d'elements complementaris
com a elements de seguretat en sales de calderes, llar de foc, etc.
Al llarg de el curs el participant anirà endinsant-se en cada component de les instal·lacions d'ACS, on observarem els seus
components i possibles esquemes, fins i tot la interconnexió amb la instal·lació solar tèrmica.