REAL DECRETO 178/2021, POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1027/2007

REAL DECRETO 178/2021, POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1027/2007

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sustituyó el anterior reglamento, en vigor desde la publicación del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, debido a la necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como a la experiencia de su aplicación práctica durante los últimos años.


 CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

EL RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el seu certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer de 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.

  • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura.
  • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats d'efecte hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
  • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ú de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin una major pressió de funcionament.
  • Avantatges i inconvenients, especialment en relació amb l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.


GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

Un manipulador de gasos Fluorats és un professional acreditat per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats. Pot exercir les activitats d'instal·lació, manteniment, control de fuites, recuperació de refrigerant, càrrega de refrigerant i revisió d'equips d'aire condicionat.

Així mateix, coneix els efectes de l'ús de l'refrigerant en el medi ambient i la normativa vigent a l'respecte.

Disposa d'el certificat expedit per indústria de manipulador de gasos fluorats, imprescindible per poder comprar bombones de gas fluorat en el seu distribuïdor habitual. Els cursos de Manipulador de Gasos Fluorats van destinat a tots aquells professionals interessats a obtenir l'acreditació que exigeix ​​el Ministeri d'Indústria en el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer.