Cursos disponibles

Imatge de curs REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 23/24
Carnet d'instal·lador

REALITZAR OPERACIONS BÀSIQUES EN EL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

OBJECTIUS GENERALS:

Facilitar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant l'ús d'intranet per a la realització de tests i repàs del contingut formatiu del muntatge d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Preparar material i eines per muntar i mantenir instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, elegint-les en funció del tipus sistema i preparant-les, seguint les instruccions de la persona responsable.
 • Comprovar l'espai i suports per muntar o mantenir instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, comprovant la idoneïtat per a la manipulació dels components, canonades i accessoris en el lloc de treball, seguint instruccions de la persona responsable.
 • Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de canonades, accessoris i components d'instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, comprovant les especificacions tècniques indicades per a l'obra o treball, seguint instruccions de persona responsable.
 • Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment dels equips i components elèctrics d'instal·lacions energètiques d'ús tèrmic i posada en servei, comprovant les especificacions tècniques indicades per a l'obra o treball, seguint instruccions de persona responsable.
 • Realitzar les operacions de final de jornada per complir amb la normativa de seguretat i mediambiental, netejant la zona de treball i recollint les eines i mitjans utilitzats en el muntatge i manteniment d'instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, seguint instruccions de persona responsable.Imatge de curs PLANIFICAR I ESPECIFICAR EL MUNTATGE, LES PROVES I ELS PROTOCOLS D'INSTAL·LACIONS CALORÍFIQUES - MÒDUL 2 grupo 7/1
Carnet d'instal·lador

OBJECTIUS GENERALS:

Facilitar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant l'ús d'intranet per a la realització de tests i repàs del contingut formatiu del manteniment i reparacions d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Desenvolupar els processos de muntatge per a instal·lacions calorífiques, a partir de la documentació tècnica del projecte, pla de qualitat, pla de seguretat i instruccions generals, assegurant la factibilitat del muntatge i la seva optimització.

Desenvolupar plans de muntatge d'instal·lacions calorífiques a partir del projecte i condicions d'obra, establint els procediments per al seguiment del control d'avenç de l'execució i assegurant-ne la factibilitat.

Desenvolupar el pla d'aprovisionament establint les condicions d'emmagatzemament dels equips, materials, components i utillatges.Imatge de curs REALITZAR OPERACIONS BÀSIQUES EN EL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES - MÒDUL 1 ( GRUPO 10/2 )
Carnet d'instal·lador

REALITZAR OPERACIONS BÀSIQUES EN EL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

OBJECTIUS GENERALS:

Facilitar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant l'ús d'intranet per a la realització de tests i repàs del contingut formatiu del muntatge d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Preparar material i eines per muntar i mantenir instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, elegint-les en funció del tipus sistema i preparant-les, seguint les instruccions de la persona responsable.
 • Comprovar l'espai i suports per muntar o mantenir instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, comprovant la idoneïtat per a la manipulació dels components, canonades i accessoris en el lloc de treball, seguint instruccions de la persona responsable.
 • Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de canonades, accessoris i components d'instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, comprovant les especificacions tècniques indicades per a l'obra o treball, seguint instruccions de persona responsable.
 • Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment dels equips i components elèctrics d'instal·lacions energètiques d'ús tèrmic i posada en servei, comprovant les especificacions tècniques indicades per a l'obra o treball, seguint instruccions de persona responsable.
 • Realitzar les operacions de final de jornada per complir amb la normativa de seguretat i mediambiental, netejant la zona de treball i recollint les eines i mitjans utilitzats en el muntatge i manteniment d'instal·lacions energètiques d'ús tèrmic, seguint instruccions de persona responsable.Imatge de curs REALITZAR LA POSADA EN SERVEI, LA INSPECCIÓ I LA REVISIÓ PERIÒDIQUES D'INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GAS - MÒDUL 1 Grupo 9/1
Carnet d'instal·lador

OBJECTIUS GENERALS:

Facilitar l'aprenentatge de l'alumne mitjançant l'ús d'intranet per a la realització de tests i repàs del contingut formatiu del muntatge, reparacions i manteniment d'instal·lacions de gas.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Ser capaç de revisar, identificar, gestionar i comprovar Certificats d'instal·lació, inspecció, revisió i informes d'anomalies en instal·lacions de gas. Especificacions tècniques; catàlegs; manuals de servei i utilització. Reglamentació d'aplicació. Documentació reglamentària d'instal·lacions de gas. Documentació de l'organització. Mitjans de Producció. Equips de protecció i seguretat. Equips i aparells de mesura: analitzador de combustió, manòmetres, detectors de fugues i d'altres. Eines manuals.Imatge de curs RITE EXPRES 2023
Carnet d'instal·lador

El carné profesional en instalaciones térmicas en edificios (RITE) es el documento por el que la autoridad compete (anteriormente el Ministerio de industria y hoy los departamentos de industria de las diferentes comunidades autónomas) reconoce a la persona que posee la capacidad técnica para realizar las actividades de instalación y mantenimiento de las instalaciones térmicas de edificios. Por tanto, es obligatorio si se quiere crear una empresa que trabaje como instalador y/o mantenedor de calefacción, climatización, ventilación y energía solar térmica, así como para la realización de determinadas tareas de instalación y mantenimiento en instalaciones térmicas en los edificios.


1. Más de 5000 preguntas test multimedia (explicadas e imágenes)
2. Mas de 50 horas de videos explicativos. 
3. Más de 800 preguntas de examen.Imatge de curs 2022 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS
Carnet d'instal·lador

El carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) és el document pel qual l'autoritat competete (anteriorment el Ministeri d'indústria i avui els departaments d'indústria de les different comunitats autònomes) reconeix la persona que posseeix la capacitat tècnica per dur a terme les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis. Per tant, és obligatori si es vol crear una empresa que treballi com a instal·lador i / o mantenidor de calefacció, climatització, ventilació i energia solar tèrmica, així com per a la realització de determinades tasques d'instal·lació i manteniment en instal·lacions tèrmiques en els edificis.Imatge de curs REGLAMENT DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
Carnet d'instal·lador

Aquest nou RSIF 2019 sorgeix de la necessitat d'adaptar la normativa espanyola en matèria de seguretat en instal·lacions frigorífiques a l'actual marc normatiu europeu, intentant homogeneïtzar amb la Norma EN 378, així com per poder ajustar-la a les cada vegada més estrictes exigències mediambientals i d'eficiència energètica. Juntament amb el reglament F-Gas, aprovat a l'abril de 2014, el nou RSIF 2019 marca el clar propòsit de les administracions espanyola i europea de fomentar alternatives als actuals gasos fluorats i, per tant, poder minimitzar l'impacte mediambiental.


Imatge de curs Reglament d'instal·lador d'aigua
Carnet d'instal·lador

PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ DEL CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA
OBJECTIUS
Adquirir els coneixement bàsics de la normativa vigent en matèria d’instal∙lacions interiors de subministrament d’aigua en edificis per tal de poder acreditar la professionalitat a l’hora de legalitzar instal∙lacions, mitjançant el butlletí d’aigua.
DURADA
60 hores (57 hores de curs + 3 hores prova teòrica+pràctica)
PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ


Imatge de curs Reglament d'instal·lador gas categoría A
Carnet d'instal·lador

Operacions que poden realitzar els instal·ladors habilitats de gas d'aquesta categoria.

- En instal·lacions de gas: Muntatge, modificació o ampliació, revisió, manteniment i reparació de:

 • Instal·lacions receptores de combustibles gasosos, incloses les estacions de regulació i les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació. S'exceptuen les soldadures de les canonades de polietilè, que hauran de ser realitzades per soldadors de canonades de polietilè per a gas.
 • Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.
 • Instal·lacions d'envasos de GLP per a ell.
 • Instal·lació de gas en estacions de servei per a vehicles a gas.
 • Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
 • Verificació, realitzant els assajos i proves reglamentàries, de les instal·lacions executades, subscrivint els certificats establerts a la normativa vigent.
 • Posada en servei de les instal·lacions receptores que no precisin contracte de subministrament domiciliari.
 • Inspecció d'instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució, d'acord amb les condicions establertes en l'epígraf 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07.
 • Revisions d'aquelles instal·lacions on ho estableixin les corresponents ITC.


Imatge de curs GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE 30 h
certificats personals

El RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer del 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.


 • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir lús de gasos fluorats defecte hivernacle i la forma segura.
 • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
 • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ús de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin més pressió de funcionament.
 • Avantatges i inconvenients, especialment pel que fa a l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.

Imatge de curs CURSO DE GASES ALTERNATIVOS 2023/24
certificats personals

El RD 115/2017 establece que todas las personas con certificados fluorados de manipulador de gas expedidos por el Ministerio de Industria, para el año 2017, deben completar un curso obligatorio de actualización de 6 horas para que su certificado se mantenga vigente . El plazo para este curso de actualización es de 4 años (hasta febrero de 2021), a partir de entonces, el certificado de gas fluorado ya no será válido.
Tecnologías alternativas relevantes para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la forma segura.
Diseños de sistema relevantes para reducir la carga de gases fluorados de efecto invernadero y aumentar la eficiencia energética.
Normas y estándares de seguridad pertinentes para el uso de refrigerantes inflamables o tóxicos, o refrigerantes que requieran una mayor presión de funcionamiento.
Ventajas e inconvenientes, especialmente en relación a la eficiencia energética, de refrigerantes alternativos en función de su aplicación prevista y de las condiciones climáticas de las distintas regiones.


Imatge de curs Curso de Técnico en reparaciones frigoríficas y climatización
cursos de formación específica

100 % ONLINE TUTORIZADA 24/365

¿Quieres trabajar en el mantenimiento y control como frigorista, o para equipos de climatización y ventilación?  ¡Realiza el curso de Técnico en reparaciones  frigoríficas y climatización desde donde quieras y en el horario que tú elijas!

El curso de Técnico de reparaciones  frigoríficas y climatización se imparte en la modalidad online con tutor/profesor.

La metodología on-line se centra en dos puntos fundamentales:
1.- La adaptación de la formación a las nuevas tecnologías, a través de un campus virtual, facilitando el acceso al alumno
2.- El seguimiento continuo de tu aprendizaje por parte de tu tutor, con el objetivo de conseguir la mejor eficacia formativa y una atención personalizada.

Durante la realización del curso online, NUNCA estarás solo. Hasta que finalices tu formación, siempre que lo solicites, tendrás en todo momento un tutor y a tu preparador: te guiarán durante todo proceso formativo, harán seguimiento de tus progresos, reforzaran tu formación con materiales complementarios, evaluarán tus avances… Resolverán todas tus dudas en un plazo máximo de 24h laborables.