GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE 30 h

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE 30 h

EL RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el seu certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer de 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.

  • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura.
  • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats d'efecte hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
  • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ú de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin una major pressió de funcionament.
  • Avantatges i inconvenients, especialment en relació amb l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.


REAL DECRETO 178/2021, POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1027/2007

REAL DECRETO 178/2021, POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D. 1027/2007

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sustituyó el anterior reglamento, en vigor desde la publicación del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, debido a la necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como a la experiencia de su aplicación práctica durante los últimos años.


 CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

EL RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el seu certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer de 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.

  • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura.
  • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats d'efecte hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
  • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ú de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin una major pressió de funcionament.
  • Avantatges i inconvenients, especialment en relació amb l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.