Imatge de curs GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE 30 h
certificats personals

El RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer del 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.


  • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir lús de gasos fluorats defecte hivernacle i la forma segura.
  • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
  • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ús de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin més pressió de funcionament.
  • Avantatges i inconvenients, especialment pel que fa a l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.

Imatge de curs CURSO DE GASES ALTERNATIVOS 2023/24
certificats personals

El RD 115/2017 establece que todas las personas con certificados fluorados de manipulador de gas expedidos por el Ministerio de Industria, para el año 2017, deben completar un curso obligatorio de actualización de 6 horas para que su certificado se mantenga vigente . El plazo para este curso de actualización es de 4 años (hasta febrero de 2021), a partir de entonces, el certificado de gas fluorado ya no será válido.
Tecnologías alternativas relevantes para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de efecto invernadero y la forma segura.
Diseños de sistema relevantes para reducir la carga de gases fluorados de efecto invernadero y aumentar la eficiencia energética.
Normas y estándares de seguridad pertinentes para el uso de refrigerantes inflamables o tóxicos, o refrigerantes que requieran una mayor presión de funcionamiento.
Ventajas e inconvenientes, especialmente en relación a la eficiencia energética, de refrigerantes alternativos en función de su aplicación prevista y de las condiciones climáticas de las distintas regiones.