2022 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

2022 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

El carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) és el document pel qual l'autoritat competete (anteriorment el Ministeri d'indústria i avui els departaments d'indústria de les different comunitats autònomes) reconeix la persona que posseeix la capacitat tècnica per dur a terme les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis. Per tant, és obligatori si es vol crear una empresa que treballi com a instal·lador i / o mantenidor de calefacció, climatització, ventilació i energia solar tèrmica, així com per a la realització de determinades tasques d'instal·lació i manteniment en instal·lacions tèrmiques en els edificis.REGLAMENT DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

REGLAMENT DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

Aquest nou RSIF 2019 sorgeix de la necessitat d'adaptar la normativa espanyola en matèria de seguretat en instal·lacions frigorífiques a l'actual marc normatiu europeu, intentant homogeneïtzar amb la Norma EN 378, així com per poder ajustar-la a les cada vegada més estrictes exigències mediambientals i d'eficiència energètica. Juntament amb el reglament F-Gas, aprovat a l'abril de 2014, el nou RSIF 2019 marca el clar propòsit de les administracions espanyola i europea de fomentar alternatives als actuals gasos fluorats i, per tant, poder minimitzar l'impacte mediambiental.


Reglament d'instal·lador d'aigua

Reglament d'instal·lador d'aigua

PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ DEL CURS D’ACREDITACIÓ D’INSTAL∙LADOR D’AIGUA
OBJECTIUS
Adquirir els coneixement bàsics de la normativa vigent en matèria d’instal∙lacions interiors de subministrament d’aigua en edificis per tal de poder acreditar la professionalitat a l’hora de legalitzar instal∙lacions, mitjançant el butlletí d’aigua.
DURADA
60 hores (57 hores de curs + 3 hores prova teòrica+pràctica)
PROGRAMA I TEMPORITZACIÓ


Reglament d'instal·lador gas categoría A

Reglament d'instal·lador gas categoría A

Operacions que poden realitzar els instal·ladors habilitats de gas d'aquesta categoria.

- En instal·lacions de gas: Muntatge, modificació o ampliació, revisió, manteniment i reparació de:

 • Instal·lacions receptores de combustibles gasosos, incloses les estacions de regulació i les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació. S'exceptuen les soldadures de les canonades de polietilè, que hauran de ser realitzades per soldadors de canonades de polietilè per a gas.
 • Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.
 • Instal·lacions d'envasos de GLP per a ell.
 • Instal·lació de gas en estacions de servei per a vehicles a gas.
 • Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
 • Verificació, realitzant els assajos i proves reglamentàries, de les instal·lacions executades, subscrivint els certificats establerts a la normativa vigent.
 • Posada en servei de les instal·lacions receptores que no precisin contracte de subministrament domiciliari.
 • Inspecció d'instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució, d'acord amb les condicions establertes en l'epígraf 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07.
 • Revisions d'aquelles instal·lacions on ho estableixin les corresponents ITC.


Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria B

Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria B

Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió, tant comuns com individuals i qualssevol que siguin la potència de disseny, situació i família de gas, amb exclusió de les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació.

 • Instal·lacions d'envasos de gasos liquats de petroli per a subministrament d'instal·lacions receptores.
 • Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
 • Connexió i muntatge d'aparells de gas.

Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no conduïts (aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil fins 24,4 kW inclusivament, que estiguin adaptats a el tipus de gas subministrat, amb l'excepció de les vitroceràmiques a gas de focs coberts.